องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำจืดน้อยตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110 โทรศัพท์ 0-7788-0251 โทรสาร 0-7788-0253

แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
แบบลงทะเบียน
ขอรับความช่วยเหลือ
บริการข้อมูล
thumb_up facebook
info Line

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 64
เดือนนี้ 5,019
เดือนที่แล้ว 10,538
ทั้งหมด 54,649

camera_alt ภาพกิจกรรม
๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ สืบสานประเพณีไทย แบบยุค New normal งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ในวันที่ 13 เม.ย.64 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ ลานกีฬา อบต.น้ำจืดน้อย(16 ภาพ) [13 เมษายน 2564]
กิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพวัยผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ [25 มีนาคม 2564]
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2464 [25 มีนาคม 2564]
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนบ้านน้ำจืดน้อย ในวันที่ 1 เม.ย.64 ณ รร.บ้านน้ำจืดน้อย [25 มีนาคม 2564]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับตำบล (9 ภาพ) [19 มีนาคม 2564]
ประชุมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. (9 ภาพ) [19 มีนาคม 2564]
โครงการเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังภาครัฐ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ "รอบรู้ ใส่ใจ เสริมสร้างวินัยการเงินการคลังให้ยั่งยืน" (20 ภาพ) [3 มีนาคม 2564]
โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดประจำปี 2564 โดยชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 4103 (10 ภาพ)
กิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต "(31 ภาพ)
"ทุ่งเสม็ดเกมส์ ครั้งที่ 15" (9 ภาพ)
1 - 10 (ทั้งหมด 54 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุนัย คลี่ขยาย
นายก อบต.น้ำจืดน้อย
โทร : 08-1187-3864
นายสุนัย คลี่ขยาย
นายก อบต.น้ำจืดน้อย
โทร : 08-1187-3864
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลาการทั้งผู้บริหารและข้าราชการ
folder มาตรการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน หรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ป
folder มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้การปฏิบัติงาน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส-