messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
info_outline วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ภูมิปัญญาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม”
พันธกิจ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับความต้องการของประชาชนควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ การสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงส่งเสริมการเล่นกีฬาแก้ไขปัญหายาเสพติด พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชน อนุรักษ์ ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้อยู่คู่ท้องถิ่น พันธกิจที่ 4 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งยั่งยืน โดยเน้นด้านการเกษตรกรรมให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตรพัฒนาส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ พันธกิจที่ 5 สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า พันธกิจที่ 6 พัฒนาและส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในด้านการบริหาร และการปกครองให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีใน อบต.