messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยรอปรับปรุง
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยรอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

รอปรับปรุง
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

รอปรับปรุง
info_outline วิสัยทัศน์/พันธกิจ
พันธกิจ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยพันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับความต้องการของประชาชนควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ การสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงส่งเสริมการเล่นกีฬาแก้ไขปัญหายาเสพติด พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชน อนุรักษ์ ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้อยู่คู่ท้องถิ่น พันธกิจที่ 4 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งยั่งยืน โดยเน้นด้านการเกษตรกรรมให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตรพัฒนาส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ พันธกิจที่ 5 สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า พันธกิจที่ 6 พัฒนาและส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในด้านการบริหาร และการปกครองให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีใน อบต.
วิสัยทัศน์ “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ภูมิปัญญาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม”
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
พันธกิจ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับความต้องการของประชาชนควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ การสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงส่งเสริมการเล่นกีฬาแก้ไขปัญหายาเสพติด พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชน อนุรักษ์ ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้อยู่คู่ท้องถิ่น พันธกิจที่ 4 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งยั่งยืน โดยเน้นด้านการเกษตรกรรมให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตรพัฒนาส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ พันธกิจที่ 5 สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า พันธกิจที่ 6 พัฒนาและส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในด้านการบริหาร และการปกครองให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีใน อบต.
วิสัยทัศน์

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ภูมิปัญญาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม”
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน สภาพทางสังคม 1 สภาพการปกครอง ในชุมชนพื้นที่ทั้งหมดอยู่นอกเขตเทศบาล เป็นพื้นที่ชนบทอยู่ภายใต้การปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 2 สถานศึกษา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย มีสถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย โรงเรียนบ้านน้ำแดง โรงเรียนอาชีวศึกษา จำนวน 1 โรง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการเรียนตามอัธยาศัยตำบลน้ำจืดน้อย - เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยมีการศึกษานอกระบบ คือ (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง (2) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง (3) ศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบล 1 แห่ง 3 ศาสนา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย มีสถาบันและองค์กรทางศาสนา จำนวน 1 แห่ง คือ วัดตรอกปรือ 4 หน่วยงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลน้ำจืดน้อย 1 แห่ง หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.5.3 1 แห่ง อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ 99 % ปัญหาด้านสาธารณสุขที่พบบ่อยได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้มาลาเรีย 5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - ป้อมตำรวจรักษาการณ์ 1 แห่ง - ป้อมยามประจำหมู่บ้าน 4 แห่ง
ข้อมูลหน่วยงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทางสังคม 1 สภาพการปกครอง ในชุมชนพื้นที่ทั้งหมดอยู่นอกเขตเทศบาล เป็นพื้นที่ชนบทอยู่ภายใต้การปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 2 สถานศึกษา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย มีสถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย โรงเรียนบ้านน้ำแดง โรงเรียนอาชีวศึกษา จำนวน 1 โรง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการเรียนตามอัธยาศัยตำบลน้ำจืดน้อย - เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยมีการศึกษานอกระบบ คือ (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง (2) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง (3) ศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบล 1 แห่ง 3 ศาสนา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย มีสถาบันและองค์กรทางศาสนา จำนวน 1 แห่ง คือ วัดตรอกปรือ 4 หน่วยงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลน้ำจืดน้อย 1 แห่ง หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.5.3 1 แห่ง อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ 99 % ปัญหาด้านสาธารณสุขที่พบบ่อยได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้มาลาเรีย 5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - ป้อมตำรวจรักษาการณ์ 1 แห่ง - ป้อมยามประจำหมู่บ้าน 4 แห่ง
info สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
ด้านการบริการพื้นฐานการบริการพื้นฐาน 1 การคมนาคม มีทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ตัดผ่านทั้งตำบล ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย มีถนนลาดยาง 3 สาย มีถนนคอนกรีต 38 สาย มีถนนลูกรัง 4 สาย มีถนนดิน 5 สาย 2 การไฟฟ้า ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยมีไฟฟ้าใช้ไม่ครบทุกครัวเรือน 3 แหล่งน้ำธรรมชาติ สระน้ำ 10 แห่ง ห้วย 2 แห่ง 4 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ฝาย 1 แห่ง บ่อน้ำตื้น 22 แห่ง สระน้ำ 9 แห่ง บ่อบาดาล 8 แห่ง ประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ 2 แห่ง ประปาน้ำดิบ 7 แห่ง 5 ที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 ศาลาประชุมหมู่บ้าน และสถานที่ตั้งถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 2 ศาลาประชุมหมู่บ้าน และสถานที่ตั้งถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 3 ศาลาประชุมหมู่บ้าน และสถานที่ตั้งถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 4 ศาลาประชุมหมู่บ้าน และป่าช้า หมู่ที่ 5 ศาลาประชุมหมู่บ้าน,สถานที่ตั้งเตาเผาขยะ,โรงเรียนบ้านน้ำแดง,หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 11.5.3 หมู่ที่ 6 ศาลาประชุมหมู่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 6 ป่าชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านตรอกปรือ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำแดงใน
ที่มา : ข้อมูลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ตำบลน้ำจืดน้อย ณ เดือน พฤษภาคม 2557
ข้อมูลจาก : ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล พฤษภาคม 2557
สภาพทางเศรษฐกิจสภาพทางเศรษฐกิจ 1 อาชีพ ประชากรในตำบลน้ำจืดน้อยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย การประมง มีการอพยพแรงงานหรือย้ายถิ่นเนื่องจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่สามารถทำได้ตลอดปี ประชากรมีรายได้น้อย
สภาพทางสังคมสภาพทางสังคม 1 สภาพการปกครอง ในชุมชนพื้นที่ทั้งหมดอยู่นอกเขตเทศบาล เป็นพื้นที่ชนบทอยู่ภายใต้การปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 2 สถานศึกษา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย มีสถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย โรงเรียนบ้านน้ำแดง โรงเรียนอาชีวศึกษา จำนวน 1 โรง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี -ศูนย์การศึกษานอกระบบและการเรียนตามอัธยาศัยตำบลน้ำจืดน้อย -เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยมีการศึกษานอกระบบ คือ (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง (2) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง (3) ศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบล 1 แห่ง 3 ศาสนา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย มีสถาบันและองค์กรทางศาสนา จำนวน 1 แห่ง คือ วัดตรอกปรือ 4 หน่วยงานด้านสาธารณสุข 1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลน้ำจืดน้อย 1 แห่ง 2.หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.5.3 1 แห่ง 3.อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ 99 % ปัญหาด้านสาธารณสุขที่พบบ่อยได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้มาลาเรีย 5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - ป้อมตำรวจรักษาการณ์ 1 แห่ง - ป้อมยามประจำหมู่บ้าน 4 แห่ง
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
ด้านการบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน 1 การคมนาคม มีทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ตัดผ่านทั้งตำบล ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย มีถนนลาดยาง 3 สาย มีถนนคอนกรีต 38 สาย มีถนนลูกรัง 4 สาย มีถนนดิน 5 สาย 2 การไฟฟ้า ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยมีไฟฟ้าใช้ไม่ครบทุกครัวเรือน 3 แหล่งน้ำธรรมชาติ สระน้ำ 10 แห่ง ห้วย 2 แห่ง 4 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ฝาย 1 แห่ง บ่อน้ำตื้น 22 แห่ง สระน้ำ 9 แห่ง บ่อบาดาล 8 แห่ง ประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ 2 แห่ง ประปาน้ำดิบ 7 แห่ง 5 ที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 ศาลาประชุมหมู่บ้าน และสถานที่ตั้งถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 2 ศาลาประชุมหมู่บ้าน และสถานที่ตั้งถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 3 ศาลาประชุมหมู่บ้าน และสถานที่ตั้งถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 4 ศาลาประชุมหมู่บ้าน และป่าช้า หมู่ที่ 5 ศาลาประชุมหมู่บ้าน,สถานที่ตั้งเตาเผาขยะ,โรงเรียนบ้านน้ำแดง,หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 11.5.3 หมู่ที่ 6 ศาลาประชุมหมู่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 6 ป่าชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านตรอกปรือ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำแดงใน
ที่มา : ข้อมูลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ตำบลน้ำจืดน้อย ณ เดือน พฤษภาคม 2557

ข้อมูลจาก : ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล พฤษภาคม 2557

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ 1 อาชีพ ประชากรในตำบลน้ำจืดน้อยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย การประมง มีการอพยพแรงงานหรือย้ายถิ่นเนื่องจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่สามารถทำได้ตลอดปี ประชากรมีรายได้น้อย
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม 1 สภาพการปกครอง ในชุมชนพื้นที่ทั้งหมดอยู่นอกเขตเทศบาล เป็นพื้นที่ชนบทอยู่ภายใต้การปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 2 สถานศึกษา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย มีสถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย โรงเรียนบ้านน้ำแดง โรงเรียนอาชีวศึกษา จำนวน 1 โรง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี -ศูนย์การศึกษานอกระบบและการเรียนตามอัธยาศัยตำบลน้ำจืดน้อย -เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยมีการศึกษานอกระบบ คือ (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง (2) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง (3) ศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบล 1 แห่ง 3 ศาสนา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย มีสถาบันและองค์กรทางศาสนา จำนวน 1 แห่ง คือ วัดตรอกปรือ 4 หน่วยงานด้านสาธารณสุข 1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลน้ำจืดน้อย 1 แห่ง 2.หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.5.3 1 แห่ง 3.อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ 99 % ปัญหาด้านสาธารณสุขที่พบบ่อยได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้มาลาเรีย 5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - ป้อมตำรวจรักษาการณ์ 1 แห่ง - ป้อมยามประจำหมู่บ้าน 4 แห่ง