messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
account_box สำนักปลัด
พ.จ.อ.จำรูญ วรรณา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางสาวอุษณีย์ สุริวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายธนพล ชูฝ่ายคลอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จ่าเอกพงษ์ศักดิ์ อนุญาติ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวกัญญาภัทร โมฬี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวศศิภา สุดประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิโรรัตน์ สนแดง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางอรสา จบสุบิน
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
นายพุทธิพงษ์ มณีเเดง
พนักงานขับรถยนต์
นายเสริมพงษ์ คลี่ขยาย
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสุทธินี ธนบัตร
ผู้ดูเเลเด็ก(ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก)
นายสาโรจน์ บุญชด
คนงาน
นางสาวธันยพร แซ่เอี้ยว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข