messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
account_box คณะผู้บริหาร
นายสุนัย คลี่ขยาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
โทร : 081-1873864
นายสุภาพ ทันพิสิทธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยคนที่ 1
โทร : 065-3681107
นายวีระชัย ภูริปาณิก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยคนที่ 2
โทร : 084-1657221
นางสาวอุษณา สุดประเสริฐ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
โทร : 095-274-6226
account_box สมาชิกสภา
นายศราวุธ ธนบัตร
ประธานสภา อบต.น้ำจืดน้อย
โทร : 089-918-3874
นายวิสาร พิทักษ์
รองประธานสภา
โทร : 087-265-9965
นายสุชาติ สิงห์สุวรรณ
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นางนิอร แซ่เอี้ยว
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายสัญญา เต็มศิริสกุล
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายสมศักดิ์ หิรัญ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายสวนะ มากศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
โทร : 08-1080-4209
พันจ่าเอกจำรูญ วรรณา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 096-776-7171
นางสาวณัฐนันท์ ฮั่นสกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-471-4899
นายสวนะ มากศรี
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
(ผู้อำนวยการกองช่าง)
โทร : 08-1080-4209
account_box สำนักปลัด
พ.จ.อ.จำรูญ วรรณา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางสาวอุษณีย์ สุริวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายธนพล ชูฝ่ายคลอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จ่าเอกพงษ์ศักดิ์ อนุญาติ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวกัญญาภัทร โมฬี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวศศิภา สุดประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิโรรัตน์ สนแดง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางอรสา จบสุบิน
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
นายพุทธิพงษ์ มณีเเดง
พนักงานขับรถยนต์
นายเสริมพงษ์ คลี่ขยาย
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสุทธินี ธนบัตร
ผู้ดูเเลเด็ก(ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก)
นายสาโรจน์ บุญชด
คนงาน
นางสาวธันยพร แซ่เอี้ยว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
account_box กองคลัง
นางสาวณัฐนันท์ ฮั่นสกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวณัฐนันท์ ฮั่นสกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอรอุมา จันทร์นวล
ผู้ช่วยพนักงานการเงินเเละบัญชี
นางสาวพัชราภรณ์ ภูริปาณิก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางนัยญณา ตะบองเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวกาญจนา แซ่ลิ่ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองช่าง
นายสวนะ มากศรี
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
(ผู้อำนวยการกองช่าง)
นายสราวุธ ชัมพูทะนะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางเกษรินทร์ ชนะเกาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมพล ยินดีหา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า