องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำจืดน้อยตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110 โทรศัพท์ 0-7788-0251 โทรสาร 0-7788-0253

แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
แบบลงทะเบียน
ขอรับความช่วยเหลือ
บริการข้อมูล
thumb_up facebook
info Line

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 37
เดือนนี้ 4,992
เดือนที่แล้ว 10,511
ทั้งหมด 54,622

account_box คณะผู้บริหาร
นายสุนัย คลี่ขยาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
โทร : 081-1873864
นายสุนัย คลี่ขยาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
โทร : 081-1873864
นายสุภาพ ทันพิสิทธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยคนที่ 1
โทร : 088-382068
นายสุภาพ ทันพิสิทธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยคนที่ 1
โทร : 088-382068
นายมนูญ บัวศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยคนที่ 2
โทร : 093-7549745
นายมนูญ บัวศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยคนที่ 2
โทร : 093-7549745
นายสุทัน บรรเทิง
เลขานุการนายก อบต.
โทร : 081-7286643
นายสุทัน บรรเทิง
เลขานุการนายก อบต.
โทร : 081-7286643
account_box สมาชิกสภา
นางจรีพร อนุญาติ
ประธานสภา อบต.น้ำจืดน้อย
นางจรีพร อนุญาติ
ประธานสภา อบต.น้ำจืดน้อย
นายวีระชัย ภูริปาณิก
รองประธานสภา
นายวีระชัย ภูริปาณิก
รองประธานสภา
นายอุรารัก สุภักดี
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นายอุรารัก สุภักดี
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นางสาวขวัญใจ มาศทอง
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นางสาวขวัญใจ มาศทอง
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นางสุชิดา จันทร์นวล
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นางสุชิดา จันทร์นวล
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายจริน ชมสิน
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายจริน ชมสิน
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายสุคนธ์ รักษ์ไทย
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายสุคนธ์ รักษ์ไทย
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายดอน หิรัญ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายดอน หิรัญ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายประสาท อินทเจียด
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายประสาท อินทเจียด
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายศราวุฒ ธนบัตร
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายศราวุฒ ธนบัตร
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายสุพจน์ เต็มพร้อม
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายสุพจน์ เต็มพร้อม
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายวิสาร พิทักษ์
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายวิสาร พิทักษ์
ส.อบต.หมู่ที่ 6
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายกรกช ชีวโรรส
ตำแหน่งนักบริหารงาน อบต. (ปลัด อบต.กลาง)
โทร : 094-4429523
นายกรกช ชีวโรรส
ตำแหน่งนักบริหารงาน อบต. (ปลัด อบต.กลาง)
โทร : 094-4429523
นายธนากร สุนสนาม
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าสำนักปลัด)
โทร : 094-5206535
นายธนากร สุนสนาม
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าสำนักปลัด)
โทร : 094-5206535
ว่าง
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
(ผู้อำนวยการกองคลัง)
ว่าง
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
(ผู้อำนวยการกองคลัง)
นายสวนะ มากศรี
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
(ผู้อำนวยการกองช่าง)
โทร : 08-1080-4209
นายสวนะ มากศรี
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
(ผู้อำนวยการกองช่าง)
โทร : 08-1080-4209
account_box สำนักปลัด
นายธนากร สุนสนาม
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าสำนักงานปลัด)
โทร : 094-5206535
นายธนากร สุนสนาม
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าสำนักงานปลัด)
โทร : 094-5206535
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จ่าเอกพงษ์ศักดิ์ อนุญาติ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
จ่าเอกพงษ์ศักดิ์ อนุญาติ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
พ.จ.อ.จำรูญ วรรณา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.จ.อ.จำรูญ วรรณา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวยุพา เนตรกลัด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวยุพา เนตรกลัด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวเสาวนีย์ เจนดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเสาวนีย์ เจนดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางอรสา จบสุบิน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางอรสา จบสุบิน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายพุทธิพงษ์ มณีเเดง
พนักงานขับรถยนต์
นายพุทธิพงษ์ มณีเเดง
พนักงานขับรถยนต์
นายเสริมพงษ์ คลี่ขยาย
พนักงานขับรถยนต์
นายเสริมพงษ์ คลี่ขยาย
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสุทธินี ธนบัตร
ผู้ดูเเลเด็ก(ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก)
นางสาวสุทธินี ธนบัตร
ผู้ดูเเลเด็ก(ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก)
นายสาโรจน์ บุญชด
พนักงานทั่วไป
นายสาโรจน์ บุญชด
พนักงานทั่วไป
account_box กองคลัง
ว่าง
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
(ผู้อำนวยการกองคลัง)
ว่าง
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
(ผู้อำนวยการกองคลัง)
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอรอุมา จันทร์นวล
ผู้ช่วยพนักงานการเงินเเละบัญชี
นางสาวอรอุมา จันทร์นวล
ผู้ช่วยพนักงานการเงินเเละบัญชี
นางสาวพัชราภรณ์ ภูริปาณิก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวพัชราภรณ์ ภูริปาณิก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางนัยญณา ตะบองเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางนัยญณา ตะบองเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวศิโรรัตน์ สนเเดง
พนักงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นางสาวศิโรรัตน์ สนเเดง
พนักงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
account_box กองช่าง
นายสวนะ มากศรี
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
(ผู้อำนวยการกองช่าง)
นายสวนะ มากศรี
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
(ผู้อำนวยการกองช่าง)
นายสราวุธ ชัมพูทะนะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสราวุธ ชัมพูทะนะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางเกษรินทร์ ชนะเกาะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางเกษรินทร์ ชนะเกาะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายสมพล ยินดีหา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสมพล ยินดีหา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายสุนัย คลี่ขยาย
นายก อบต.น้ำจืดน้อย
โทร : 08-1187-3864
นายสุนัย คลี่ขยาย
นายก อบต.น้ำจืดน้อย
โทร : 08-1187-3864
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลาการทั้งผู้บริหารและข้าราชการ
folder มาตรการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน หรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ป
folder มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้การปฏิบัติงาน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส-