messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
info สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป 1 ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ตั้งอยู่เลขที่ 2/2 หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ประมาณ 250 เมตร ห่างจากที่ทำการศาลากลางจังหวัดระนองประมาณ 60 กิโลเมตร 2 พื้นที่ มีพื้นที่ประมาณ 5,118 ไร่ หรือประมาณ 21.44 ตารางกิโลเมตร 3 อาณาเขต ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลน้ำจืดน้อย เป็นที่ลุ่มทุ่งนาสลับเนินเขา มีอาณาเขตติดกับประเทศพม่า โดยมีแม่น้ำกระบุรีไหลผ่าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 โดยมีอาณาเขตดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลมะมุ และแม่น้ำกระบุรี ทิศใต้ ติดกับ เทศบาลตำบลน้ำจืด ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลมะมุและตำบลน้ำจืด ทิศตะวันตก ติดกับ ที่ว่าการอำเภอกระบุรี และแม่น้ำกระบุรี 4 เขตการปกครอง มี 6 หมู่บ้าน (ประชากร 1,103 ครัวเรือน) จำนวนประชากรรวม จำนวน 3,101 คน แยกเป็น ประชากรชาย จำนวน 1,521 คน และประชากรหญิง จำนวน 1,580 คน จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ทั้ง 6 หมู่บ้าน
เขตการปกครอง

ข้อมูลจาก : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เดือน เมษายน 2557
5.ข้อมูลประชากรในพื้นที่

ข้อมูลจาก : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เมษายน 2557
สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม 1 สภาพการปกครอง ในชุมชนพื้นที่ทั้งหมดอยู่นอกเขตเทศบาล เป็นพื้นที่ชนบทอยู่ภายใต้การปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 2 สถานศึกษา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย มีสถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย โรงเรียนบ้านน้ำแดง โรงเรียนอาชีวศึกษา จำนวน 1 โรง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี -ศูนย์การศึกษานอกระบบและการเรียนตามอัธยาศัยตำบลน้ำจืดน้อย -เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยมีการศึกษานอกระบบ คือ (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง (2) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง (3) ศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบล 1 แห่ง 3 ศาสนา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย มีสถาบันและองค์กรทางศาสนา จำนวน 1 แห่ง คือ วัดตรอกปรือ 4 หน่วยงานด้านสาธารณสุข 1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลน้ำจืดน้อย 1 แห่ง 2.หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.5.3 1 แห่ง 3.อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ 99 % ปัญหาด้านสาธารณสุขที่พบบ่อยได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้มาลาเรีย 5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - ป้อมตำรวจรักษาการณ์ 1 แห่ง - ป้อมยามประจำหมู่บ้าน 4 แห่ง
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ 1 อาชีพ ประชากรในตำบลน้ำจืดน้อยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย การประมง มีการอพยพแรงงานหรือย้ายถิ่นเนื่องจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่สามารถทำได้ตลอดปี ประชากรมีรายได้น้อย
อาชีพ

ข้อมูลจาก : ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล พฤษภาคม 2557
การพาณิชย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

ที่มา : ข้อมูลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ตำบลน้ำจืดน้อย ณ เดือน พฤษภาคม 2557
ด้านการบริการพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน 1 การคมนาคม มีทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ตัดผ่านทั้งตำบล ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย มีถนนลาดยาง 3 สาย มีถนนคอนกรีต 38 สาย มีถนนลูกรัง 4 สาย มีถนนดิน 5 สาย 2 การไฟฟ้า ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยมีไฟฟ้าใช้ไม่ครบทุกครัวเรือน 3 แหล่งน้ำธรรมชาติ สระน้ำ 10 แห่ง ห้วย 2 แห่ง 4 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ฝาย 1 แห่ง บ่อน้ำตื้น 22 แห่ง สระน้ำ 9 แห่ง บ่อบาดาล 8 แห่ง ประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ 2 แห่ง ประปาน้ำดิบ 7 แห่ง 5 ที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 ศาลาประชุมหมู่บ้าน และสถานที่ตั้งถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 2 ศาลาประชุมหมู่บ้าน และสถานที่ตั้งถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 3 ศาลาประชุมหมู่บ้าน และสถานที่ตั้งถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 4 ศาลาประชุมหมู่บ้าน และป่าช้า หมู่ที่ 5 ศาลาประชุมหมู่บ้าน,สถานที่ตั้งเตาเผาขยะ,โรงเรียนบ้านน้ำแดง,หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 11.5.3 หมู่ที่ 6 ศาลาประชุมหมู่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 6 ป่าชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านตรอกปรือ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำแดงใน