องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำจืดน้อยตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110 โทรศัพท์ 0-7788-0251 โทรสาร 0-7788-0253ผลการประเมิน ITA 2564
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
แบบลงทะเบียน
ขอรับความช่วยเหลือ
บริการข้อมูล
thumb_up facebook
info Line
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 73
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ประชาชน คัดเลือกประชาชนเพื่อรับใบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ประจำปี 2564 ในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ประชาชน คัดเลือกประชาชนเพื่อรับใบประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลดำรงตำแหน่งตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ประชาชน คัดเลือกประชาชนเพื่อรับใบประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ ในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำจืดน้อย ผู้นำหมู่บ้าน อสม. จิตอาสา และประชาชนร่วมประชุมหารือแนวทางในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำจืดน้อย โรงเรียนน้ำจืดน้อย ผู้นำหมู่บ้าน อสม. จิตอาสา และประชาชน ร่วมประชุมพิจารณาโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำจืดน้อย ครั้งที่ 1 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำจืดน้อย โรงเรียนน้ำจืดน้อย ผู้นำหมู่บ้าน อสม. จิตอาสา และประชาชนร่วมประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำจืดน้อย ครั้งที่ 2 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลน้ำจืดน้อย ผู้นำหมู่บ้าน อ.ส.ม จิตอาสา และประชาชนทุกท่าน จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน อสม. จิตอาสา และประชาชนทุกท่าน เพื่อทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนตำบลน้ำจืดน้อยตามโครงการ พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลาการทั้งผู้บริหารและข้าราชการ
folder มาตรการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน หรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ป
folder มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้การปฏิบัติงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
folder การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
บริการออนไลน์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง