องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
insert_drive_file สรุปผลการรายงานผลโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ประชาชน คัดเลือกประชาชนเพื่อรับใบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ประชาชน คัดเลือกประชาชนเพื่อรับใบประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลดำรงตำแหน่งตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ประชาชน คัดเลือกประชาชนเพื่อรับใบประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file โครงการสัต์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6420
insert_drive_file โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ประชาชน คัดเลือกประชาชนเพื่อรับใบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ประจำปี 2564 ในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ประชาชน คัดเลือกประชาชนเพื่อรับใบประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลดำรงตำแหน่งตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ประชาชน คัดเลือกประชาชนเพื่อรับใบประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ ในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำจืดน้อย ผู้นำหมู่บ้าน อสม. จิตอาสา และประชาชนร่วมประชุมหารือแนวทางในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำจืดน้อย โรงเรียนน้ำจืดน้อย ผู้นำหมู่บ้าน อสม. จิตอาสา และประชาชน ร่วมประชุมพิจารณาโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำจืดน้อย ครั้งที่ 1 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำจืดน้อย โรงเรียนน้ำจืดน้อย ผู้นำหมู่บ้าน อสม. จิตอาสา และประชาชนร่วมประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำจืดน้อย ครั้งที่ 2 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลน้ำจืดน้อย ผู้นำหมู่บ้าน อ.ส.ม จิตอาสา และประชาชนทุกท่าน จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน อสม. จิตอาสา และประชาชนทุกท่าน เพื่อทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนตำบลน้ำจืดน้อยตามโครงการ พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1