ผลสำรวจความคิดเห็น  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 28 คน )
เพศ
ชาย
69.57%
หญิง
30.43%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
48.15%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
25.93%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
14.81%
อื่นๆ
11.11%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
19.05%
พอใจมาก
23.81%
ปานกลาง
19.05%
พอใจน้อย
19.05%
พอใจน้อยที่สุด
19.05%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
25.00%
พอใจมาก
12.50%
ปานกลาง
20.83%
พอใจน้อย
20.83%
พอใจน้อยที่สุด
20.83%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวดเร็ว
พอใจมากที่สุด
20.83%
พอใจมาก
20.83%
ปานกลาง
20.83%
พอใจน้อย
20.83%
พอใจน้อยที่สุด
16.67%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
25.00%
พอใจมาก
18.75%
ปานกลาง
18.75%
พอใจน้อย
18.75%
พอใจน้อยที่สุด
18.75%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
25.00%
พอใจมาก
18.75%
ปานกลาง
18.75%
พอใจน้อย
18.75%
พอใจน้อยที่สุด
18.75%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
26.67%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
20.00%
พอใจน้อย
13.33%
พอใจน้อยที่สุด
20.00%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
25.00%
พอใจมาก
18.75%
ปานกลาง
18.75%
พอใจน้อย
18.75%
พอใจน้อยที่สุด
18.75%
ข้อเสนอแนะ
พอใจแล้ว ลดเวลาในการให้บริการ เพิ่มอาคารสำนักงานในการให้บริการ บริการดีแล้วครับ ไม่มี