ผลสำรวจความคิดเห็น  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 24 คน )
เพศ
ชาย
71.43%
หญิง
28.57%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
52.17%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
26.09%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
13.04%
อื่นๆ
8.70%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
18.75%
พอใจมาก
25.00%
ปานกลาง
18.75%
พอใจน้อย
18.75%
พอใจน้อยที่สุด
18.75%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
26.32%
พอใจมาก
10.53%
ปานกลาง
21.05%
พอใจน้อย
21.05%
พอใจน้อยที่สุด
21.05%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวดเร็ว
พอใจมากที่สุด
21.05%
พอใจมาก
21.05%
ปานกลาง
21.05%
พอใจน้อย
21.05%
พอใจน้อยที่สุด
15.79%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
27.27%
พอใจมาก
18.18%
ปานกลาง
18.18%
พอใจน้อย
18.18%
พอใจน้อยที่สุด
18.18%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
27.27%
พอใจมาก
18.18%
ปานกลาง
18.18%
พอใจน้อย
18.18%
พอใจน้อยที่สุด
18.18%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
27.27%
พอใจมาก
18.18%
ปานกลาง
18.18%
พอใจน้อย
18.18%
พอใจน้อยที่สุด
18.18%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
27.27%
พอใจมาก
18.18%
ปานกลาง
18.18%
พอใจน้อย
18.18%
พอใจน้อยที่สุด
18.18%
ข้อเสนอแนะ
พอใจแล้ว ลดเวลาในการให้บริการ เพิ่มอาคารสำนักงานในการให้บริการ บริการดีแล้วครับ ไม่มี