ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง