ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบุคคล เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง