ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการผู้ช่วยการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง