ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน ระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง