ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาผู้บันทึกข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง