ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับโรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง