ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง