ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการบุคคลในการปฏิบัติงานทำความสะอาดพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำจืดน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง