ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา และจดบันทึกมิเตอร์น้ำในเขตตำบลน้ำจืดน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง