ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงานจัดเก็นค่าน้ำประปาและจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง