ชื่อเรื่อง : จ้างผู้บันทึกข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง