ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ำประปาพร้อมจดมิเตอร์น้ำในเขตจำหน่ายประปาของกิจการประปาตำบลน้ำจืดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง