ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องขยายเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง