องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำจืดน้อยตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110 โทรศัพท์ 0-7788-0251 โทรสาร 0-7788-0253


บริการข้อมูล
thumb_up facebook
info Line
info E-Service (QR)
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 47
เมื่อวาน 113
เดือนนี้ 2,785
เดือนที่แล้ว 6,476
ทั้งหมด 28,314

folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file กระบวนการจัดการความรู้
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file การจัดการวางระบบการควบคุมภายใน
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file คู่มือ การใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e -GP
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file คูมืองานธุรการและงานสารบรรณ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปวยเอดส์
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file คู่มือและแนวทาง ตามระบบแท่ง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file คู่มือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินกการเรี่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุนัย คลี่ขยาย
นายก อบต.น้ำจืดน้อย
นายสุนัย คลี่ขยาย
นายก อบต.น้ำจืดน้อย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลาการทั้งผู้บริหารและข้าราชการ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง