messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
folder การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
รายชื่อพนักงานจ้างผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50 |
รายชื่อพนักงานจ้างผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 67 |
บันทึกข้อความหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดระนอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ใช้ร่วมกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดระนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258 |
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด 6 การเพิ่มพูลประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฎิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุธรณ์ และหมวด 9การร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326 |
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดระนอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่ทสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255 |
ย้อนกลับ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดระนอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ใช้ร่วมกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272 |
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดระนอง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244 |
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดระนอง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272 |
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดระนอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252 |
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดระนอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับพนักงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245 |
ประกาศ ก.อบต.ระนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1